جدول شهريه هاي دوره هاي کارداني و کارشناسي دانشجويان پذيرفته شده از کنکور سراسري

در سال تحصيلي86-85 و 87-86

دانشگاه پيام نور بصورت نيمه حضوري

 

نواحي 1 و 2

انواع شهريه

 

 

دانشکده ها

شهريه ثابت (ريال)

شهريه دروس نظري به ازاي هر واحد (ريال)

دروس نظري عملي به ازاي هر واحد (ريال)

شهريه دروس عملي به ازاي هر واحد درسي (ريال)

دروس عملي

دروس پايه نظري

دروس اصلي و تخصصي

عملي کم هزينه

عملي پر هزينه

پايان نامه

علوم انساني

500,000

50,000

60,000

65,000

105,000

150,000

200,000

500,000

علوم پايه

500,000

50,000

65,000

70,000

135,000

200,000

300,000

500,000

فني, مهندسي, کشاورزي, هنر و معماري

500,000

50,000

67,500

75,000

140,000

200,000

300,000

500,000

 

 

نواحي 3 و 4 و 5

انواع شهريه

 

 

دانشکده ها

شهريه ثابت (ريال)

شهريه دروس نظري به ازاي هر واحد (ريال)

دروس نظري عملي به ازاي هر واحد (ريال)

شهريه دروس عملي به ازاي هر واحد درسي (ريال)

دروس عملي

دروس پايه نظري

دروس اصلي و تخصصي

عملي کم هزينه

عملي پر هزينه

پايان نامه

علوم انساني

400,000

45,000

55,000

60,000

100,000

150,000

200,000

500,000

علوم پايه

400,000

45,000

60,000

62,500

120,000

200,000

300,000

500,000

فني, مهندسي, کشاورزي, هنر و معماري

400,000

45,000

62,500

65,000

130,000

200,000

300,000

500,000

 

 

جدول شهريه هاي دوره هاي کارداني و کارشناسي سال تحصيلي 87-86 دانشگاه پيام نور

براي ورودي هاي کنکور سراسري قبل از 86-85 و

پذيرفته شدگان فراگير دانشگاه در سال هاي مختلف به صورت نيمه حضوري

رديف

سال پذيرش

شهريه ثابت

شهريه متغيير به ازاي هر واحد درسي

درس نظري

درس عملي کم هزينه

درس عملي پر هزينه

دانشجويان رسمي پذيرفته شده از طريق آزمون سراسري

1

1377 و قبل از آن

261,050

26,105

78,315

78,315

2

1378 لغايت 1382

261,050

26,105

130,525

261,050

3

1383 و 1384

347,300

34,730

173,650

347,300

دانشجويان رسمي پذيرفته شده از طريق دوره ها ي فراگير

4

قبل از مهر 85

448,500

44,850

224,250

448,500

5

مهر1385ومهر1386

586,500

58,650

293,250

586,500

دانشجويان معادل و دانشپذيران آزاد

6

1383 و قبل از آن

446,200

44,620

223,100

446,200