گزيده‌اي از آيين‌نامه آموزشي دانشگاه پيام نور

 

 

فصل اول: شرايط ورود و ثبت نام            بازگشت

ماده 1:

تبصره 5: دانشجوياني كه از معافيت تحصيلي استفاده مي‌كنند در صورت قبولي و ثبت‌نام در رشته‌ تحصيلي جديد و انصراف يا منصرف شناخته شدن از تحصيل در رشته قبلي، نمي‌توانند براي بار دوم از معافيت تحصيلي استفاده كنند.

شرايط ثبت نام  بازگشت

ماده 2: پذيرفته شده از طريق آزمون سراسري يا دوره‌هاي فراگير موظف است در مهلت‌هايي كه توسط دانشگاه اعلام مي‌شود براي ثبت‌نام و انتخاب واحد مراجعه كند. عدم مراجعه به موقع دانشجوي پذيرفته شده از طريق آزمون سراسري در اولين نيمسال تحصيلي و همچنين دانشجوي پذيرفته شده از طريق دوره‌هاي فراگير در دومين سال تحصيلي براي ثبت نام انصراف از تحصيل تلقي مي‌شود.

تبصره: پذيرفته شده‌اي كه براي عدم مراجعه دلايل موجهي ارائه كند، در صورت موجه شناخته شدن دلايل وي، با مجوز كميسيون موارد خاص دانشگاه مي‌تواند ثبت‌نام كند.

ماده 3: دانشجو موظف است در زمان مقرر بر اساس تعرفه و مقررات مصوب هيئت امناي دانشگاه، شهريه‌هاي لازم را پرداخت نمايد.

ماده 4: دانشجو موظف است در هر نيمسال تحصيلي، در زماني كه دانشگاه اعلام مي‌كند، براي ادامه تحصيل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه كند. عدم مراجعه دانشجو براي ثبت نام بدون اطلاع كتبي به اداره آموزش مركز و يا عذر موجه در يك نيمسال تحصيلي، به منزله انصراف از تحصيل است.

تبصره1: اگر دانشجويي بعد از زمان ثبت‌نام مراجعه كند مسئول مركز با بررسي مدت تأخير و تشخيص موجه بودن آن مشروط بر آنكه مدت تأخير حداكثر تا يك ماه باشد مي‌توان مجوز ثبت‌نام دانشجو و انتخاب حداكثر 12 واحد درسي را صادر كند.

تبصره 2: دانشجو موظف است با دلايل مستند عذر موجه خود را در خودداري از ثبت‌نام به طور مكتوب تا پايان نيمسال تحصيلي به اداره آموزش مركز اطلاع دهد. شوراي آموزشي مركز پس از بررسي دلايل و مستندات ارائه شده، مي‌تواند انصراف ناشي از عدم مراجعه يك نيمسال تحصيلي را لغو و مجوز ثبت‌نام و صدور مرخصي تحصيلي مربوط را صادر كند.

تبصره3: لغو انصراف ناشي از عدم مراجعه بيش از يك نيمسال تحصيلي بر حسب مورد و با  عنايت به دلايل و مدارك توجيه كننده علت عدم مراجعه، به عهده كميسيون موارد خاص مي‌باشد.

تبصره4: دانشجويان كه عدم مراجعه وي لغو مي‌شود بايد شهريه ثابت نيمسال(هاي) تحصيلي را كه در آنها مراجعه نكرده است پرداخت كند. آموزش مركز آن نيمسال(هاي) تحصيلي را با رعايت مفاد فصل هفتم اين آيين‌نامه جزو مرخصي تحصيلي منظور مي‌كند.

تحصيل همزمان  بازگشت

ماده 5: دانشجو مجاز است با رعايت ضوابط دانشجو در يك زمان در دو رشته تحصيلي در دانشگاه تحصيل كند يا همزمان اضافه بر تحصيل در دانشگاه، در يكي از دانشگاه‌ها، به تحصيل اشتغال داشته باشد.

تبصره1: دانشجويي كه در دومين رشته تحصيلي خود در دانشگاه يا يكي ديگر از دانشگاه‌هاي دولتي به تحصيل اشتغال دارد ملزم است شهريه دوره‌هاي فراگير را بپردازد.

تبصره2: دانشجويي ممتاز(با استعداد‌هاي درخشان) مشمول ضوابط اجرايي مربوط مصوب شوراي هدايت استعدادهاي درخشان آموزش عالي مي‌باشد.

 


فصل دوم: نظام آموزشي       بازگشت

نظام واحدي      بازگشت

ماده8: تدريس در دانشگاه به روش حضوري صورت نمي‌گيرد و انتقال مطالب و مفاهيم علمي با توجه به نظام آموزشي باز و از راه دور و امكانات دانشگاه از طريق در اختيار قرار دادن موارد آموزشي و تشكيل كلاس‌هاي رفع اشكال گروهي و جلسه‌هاي رفع اشكال فردي، آزمايشگاهي، كارگاهي و يا ميداني صورت مي‌گيرد.

تبصره1: تعداد ساعت‌هاي كلاس‌هاي رفع اشكال گروهي يا جلسه‌هاي رفع اشكال فردي براي هر واحد درس با توجه به ويژگي درس، نوع درس(نظري يا عملي) و نوع مواد آموزشي با نظر گروه آموزشي مربوط تعيين مي‌شود و براي اجرا در طول يك نيمسال يا ترم تحصيلي در هر سال تحصيلي به مراكز ابلاغ مي‌شود.

تبصره2: در مورد درس پروژه يا مشابه آن، مدت اجرا و تحويل گزارش مكتوب آن تا دو نيمسال تحصيلي است. اين مدت توسط آموزش مركز مربوط تعيين مي‌شود.

سال تحصيلي

ماده 9: هر سال تحصيلي مركب از دو نيمسال و يك ترم تحصيلي مشتمل بر نيمسال پاييز، نيمسال بهار و ترم تابستان است.

تبصره: ترم تابستان در صورت لزوم برگزار مي‌شود و دانشجو موظف به ثبت‌نام در آن نيست.

ماده10: دانشگاه موظف است برنامه‌هاي درسي مصوب را اجرا كند. ترتيب درس‌ها با رعايت پيش‌نيازها، روش تدريس، و جابه‌جا كردن ريز مواد و طرح مطالب جديد در يك درس و انتخاب منابع درسي بر عهده گروه‌هاي آموزشي مربوط است.

تبصره: اگر دانشجو درس پيش‌نياز را انتخاب كند و از آن نمره مردودي بگيرد، با نظر گروه آموزشي مربوط در نيمسال تحصيلي بعد، مي‌تواند آن درس را با پس نياز آن به طور همزمان انتخاب كند. در صورت عدم قبولي در درس پيش‌نياز دانشجو موظف است تا زماني كه نمره قبولي كسب كند آن درس را بلافاصله در نيمسال‌(هاي) تحصيلي بعد انتخاب كند.

 


فصل سوم: واحدهاي درسي و طول مدت تحصيلي

ماده 11: تعداد واحدهاي درسي لازم براي گذراندن هر يك از دوره‌هاي تحصيلي به شرح ذيل است:

1-‌دوره‌هاي كارداني: بين 68 تا 72 واحد.

2-‌‌ دوره‌هاي كارشناسي پيوسته غير از رشته‌هاي فني و مهندسي: 120 تا 135 واحد

3-‌‌ دوره‌هاي كارشناسي پيوسته فني و مهندسي: 130 تا 140 واحد

4-‌‌ دوره‌هاي كارشناسي ناپيوسته: 67 تا 70 واحد

5-‌‌دوره‌هاي كارشناسي ارشد پيوسته: 172 تا 182 واحد

تعداد واحد انتخابي در نيمسال تحصيلي

ماده 12: هر دانشجو مي‌تواند در هر نيمسال حداقل 2 عنوان درس به ميزان 5 واحد درسي، و حداكثر 16 واحد درسي طبق برنامه‌ اعلام شده توسط گروه برنامه‌ريزي آموزشي انتخاب كند.

تبصره1: اگر ميانگين نيمسال دانشجويي كمتر از 12 باشد، مي‌تواند در نيمسال تحصيلي بعد حداكثر 12 واحد درسي را انتخاب كند.

تبصره2: اگر ميانگين نيمسال قبل دانشجو بين 12 تا 99/12 باشد مي‌تواند حداكثر تا 17 واحد درسي را در نيمسال بعد با رعايت پيش‌نياز انتخاب نمايد.

تبصره 3: اگر ميانگين نيمسال دانشجويي بين 13 تا 99/15 باشد، مي‌تواند در نيمسال تحصيلي بعد حداكثر 20 واحد درسي را با رعايت پيش‌نيازهاي مربوط انتخاب كند.

تبصره 4: اگر ميانگين نيمسال دانشجويي بين 16 تا 20 باشد، مي‌تواند حداكثر تا 24 واحد درسي را در نيمسال بعد با رعايت پيش‌نياز انتخاب نمايد.

تبصره 5: در مواردي كه دانشجو براي فراغت از تحصيل حداكثر 24 واحد باقي داشته باشد به شرط احراز ميانگين كل حداقل 12، مي‌تواند تمامي واحدهاي باقي مانده را در يك نيمسال تحصيلي انتخاب كند.

تبصره 6: در آخرين نيمسال تحصيلي، دانشجو از رعايت شرط حداقل واحد انتخابي معاف است.

تبصره 7: در صورتي كه دانشجو براي فراغت از تحصيل تنها يك درس باقيمانده داشته باشد، با نظر اداره آموزش مركز مي‌تواند آن درس را با هماهنگي منطقه به صورت تك درس آزمون دهد.

تبصره 8: دانشجويي كه از معافيت تحصيلي استفاده مي‌كند بجز در آخرين نيمسال تحصيلي بايد حداقل 12 واحد درس را در هر نيمسال انتخاب كند.

تبصره 9: تعداد واحدهاي انتخابي در ترم تابستان حداكثر 6 واحد درسي است.

طول دوره       بازگشت

ماده 13: حداكثر مدت مجاز تحصيل دردوره‌هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته 5 سال و كارشناسي پيوسته 10 سال است. در صورتي كه دانشجو نتواند واحدهاي دوره را در حداكثر مجاز تحصيل با موفقيت بگذارند از دانشگاه اخراج مي‌شود.

تبصره1: براي دانشجوياني كه از معافيت تحصيلي استفاده مي‌كنند حداكثر مدت مجاز تحصيلي براي دوره‌هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته 3 سال و براي دوره‌هاي كارشناسي پيوسته 6 سال است. ادامه تحصيل دانشجو با رعايت ضوابط در حين خدمت سربازي و بعد از آن تا 10 سال مجاز است. در صورتي كه در حين خدمت سربازي ثبت نام نكند، مدت خدمت جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل محسوب نمي‌شود.

تبصره 2: به حداكثر طول دوره تحصيل دانشجوئي كه حداقل 8 واحد از درس‌هاي پيش‌نياز دانشگاهي را انتخاب كرده باشد يك نيمسال تحصيلي افزوده مي‌شود.

تبصره 3: دانشجوي اخراجي مي‌تواند از طرق آزمون سراسري يا از طريق دوره‌هاي فراگير مجدداً در دانشگاه پذيرفته شود.

 


فصل چهارم: حضور و غياب        بازگشت

حضور در جلسه‌هاي رفع اشكال درس‌هاي نظري       بازگشت

ماده 14: حضور دانشجو در كلاس‌هاي رفع اشكال فردي و گروهي درس‌هاي نظري الزامي نيست.

ماده 15: حضور دانشجو در كلاس‌هاي درسهاي عملي (آزمايشگاهي، كارگاهي، كار در ميدان) و يا درسهاي كه بخشي از آن عملي است الزامي مي‌باشد وغيبت در بيش از يك چهارم جلسات آن درس به منزله حذف آن درس مي‌باشد.

 

غيبت در آزمون        بازگشت

ماده 16: غيبت در آزمون هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در آن درس مي‌باشد.

تبصره: در صورت وقوع حوادث غير مترقبه و يا بيماري حاد كه منجر به بستري شدن دانشجو شود، يا تشخيص شوراي آموزشي مركز درس حذف مي‌شود.

 


فصل پنجم: حذف و اضافه         بازگشت

ماده 17: دانشجو مي‌تواند در هر نيمسال تحصيل فقط در مهلتي كه آموزش دانشگاه در اول هر نيمسال مشخص مي‌نمايد نسبت به حذف و اضافه درس‌هاي انتخابي اقدام كند، مشروط بر اينكه تعداد درس‌ها و واحدهاي انتخابي از حد مجاز مقرر در ماده 12 بيشتر يا كمتر نشود.

حذف اضطراري درس:        بازگشت

ماده 18: در صورت اضطرار دانشجو مي‌تواند تا يك هفته تا پايان نيمسال تحصيلي، يك يا چند درس از درس‌هاي انتخابي خود را حذف كند، مشروط بر آنكه تعداد واحدها و درسهاي مانده وي از حد مجاز در ماده 12 كمتر نشود. در غير اين صورت كل نيمسال تحصيلي حذف مي‌شود.

ماده 19: اگر دانشجو قادر به ادامه تحصيل در يك نيمسال نباشد مي‌تواند كل درس‌هاي اخذ شده را حذف كند.

ماده 20: در صورت حذف نيمسال تحصيلي، مرخصي تحصيلي صادر مي‌شود و آن نيمسال تحصيلي جزو حداكثر مجاز تحصيل، دانشجو محسوب مي‌شود.

تبصره: شهريه ثابت غير قابل برگشت است و شهريه متغير درس‌هاي حذف شده در صورتي كه تا زمان حذف و اضافه انجام شود ذخيره مي‌شود. در غير اين صورت شهريه متغير قابل برگشت نمي‌باشد.

 

فصل ششم: ارزيابي پيشرفت تحصيلي         بازگشت

معيارهاي ارزيابي       بازگشت

ماده 21: معيار ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو، نمره درس است و نمره دانشجو در هر درس به صورت عادي بين صفر تا بيست تعيين مي‌شود.

ماده 22: حداقل قبولي نمره در هر درس 10 است. دانشجويي كه در هر يك از درسهاي الزامي مردود شود، در اولين فرصت ملزم به تكرار آن است. با اين حال نمره كليه دروس اعم از قبولي و مردودي در كارنامه دانشجو ثبت و در ميانگين كل وي محاسبه مي‌شود.

تبصره1: اگر دانشجو در يك درس اختياري مردود شود بجاي آن درس مي‌تواند از جدول اختياري در برنامه مصوب، درس ديگري را انتخاب كند، براي ساير درسها، در صورت داشتن نمره مردودي، دانشجو موظف است همان درس را تكرار كند.

تبصره 2: در مواردي كه ضرورت دارد نمره درسي به صورت قبولي يا مردودي دركارنامه تحصيلي دانشجو ثبت شود نمره قبولي به شرح زير است:

- ‌‌در درسهاي نظري يا عملي كسب حداقل نمره 12 ضروري است.

ماده 23: پيشرفت دانشجو در هر درس بر اساس انجام دادن تكاليف درسي و نتايج آزمون‌هاي ميان ترم و آزمون‌هاي پايان‌ترم ارزيابي مي‌شود.

تبصره1: آزمون‌هايي كه بين نيمسال يا ترم تحصيلي برگزار مي‌شود آزمون ميان ترم و آزمون‌هاي كه در پايان سال تحصيلي برگزار مي‌شود آزمون پايان ترم ناميده مي‌شود.

تبصره 2: براي درس‌هاي نظري، نمره تكاليف، آزمون‌هاي تكويني، آزمون‌هاي ميان‌ترم و هر گونه فعاليت ديگري كه براي هر درس به تصويب شوراي گروه آموزشي مربوط رسيده باشد بيست و پنج درصد (25%) نمره نهايي درس را در بر مي‌گيرد.

تبصره 3: ملاك اعمال نمره ميان‌ترم در نمره نهايي كسب حداقل پنجاه درصد (50%) نمره پايان ترم است.

تبصره 4: در درسهاي نظري كه در آنها براي دانشجو نمره ميان ترم منظور نشود يا نمره ميان ترم وي كمتر از نمره پايان‌ترم وي باشد و يا درس خود خوان باشد، نمره پايان ترم نمره نهايي محسوب مي‌شود.

تبصره 5: نمره پايان ترم هر درس نظري- عملي (درسهايي كه بخشي از آن نظري و بخشي از آن عملي است) بر اساس تعداد واحد بخش نظري و بخش عملي تعيين مي‌شود.

تبصره 6: برگزاري آزمون پايان ترم براي هر درس الزامي است.

ميانگين نمره‌ها:        بازگشت

ماده 28: در پايان هر نيمسال تحصيلي ميانگين نمره‌هاي دانشجو در آن نيمسال تحصيلي به نام ميانگين نيمسال نمره‌هاي كليه درس‌هاي گرفته شده از اول دوره تحصيل دانشجو تا پايان آن نيمسال تحصيلي به نام ميانگين كل محاسبه و در كارنامه وي ثبت مي‌شود.

تبصره: تعداد واحد و نمره درسهايي كه دانشجو به صورت قبول يا مردود گرفته است در محاسبه ميانگين نيمسال يا ميانگين كل دانشجو محسوب نمي‌شود.

ماده 29: ميانگين نيمسال و ميانگين كل دانشجو به شرح زير محاسبه مي‌شود:

1-‌‌براي محاسبه ميانگين نيمسال تعداد واحد هر درس گرفته شده در آن نيمسال تحصيلي در نمره آن درس ضرب مي‌شود و مجموع حاصل ضرب‌ها بر تعداد واحدهاي گرفته شده تا پايان آخرين نيمسال تحصيلي تقسيم مي‌شود.

تبصره: درسهاي ترم تابستان تك درس و درسهاي پذيرفته شده طبق مفاد فصل يازدهم تنها در محاسبه ميانگين كل دانشجو محسوب مي‌شود.

مشروطي        بازگشت

ماده 30: اگر ميانگين كل دانشجو كمتر از دوازده باشد وضعيت دانشجو به دانشجوي مشروط تبديل مي‌شود . اگر در پايان دوره دانشجو مشروط باشد هيچ نوع مدركي به وي اعطا نمي‌شود.

مرخصي تحصيلي        بازگشت

ماده 31: دانشجو مي‌تواند در هر يك از دوره‌هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته حداكثر براي سه نيمسال تحصيلي و در دوره‌هاي كارشناسي پيوسته شش نيمسال تحصيلي متوالي يا متناوب از مرخصي تحصيلي استفاده كند.

تبصره1: دانشجويي كه از معافيت تحصيلي استفاده مي‌كند در دوره كارداني تنها يك نيمسال تحصيلي و در دوره كارشناسي حداكثر براي دو نيمسال تحصيلي متوالي و يا متناوب مي‌تواند از مرخصي تحصيلي استفاده كند.

تبصره2: مدت مرخصي تحصيلي جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر دوره محسوب مي‌شود و دانشجو موظف است در مدت استفاده از مرخصي تحصيلي شهريه ثابت نيمسال تحصيلي مربوط را بپردازد. صدور مرخصي تحصيلي بدون پرداخت شهريه ثابت فاقد اعتبار است.

ماده 32: تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد بصورت كتبي حداقل دو هفته قبل از شروع ثبت‌نام هر نيمسال تحصيلي توسط دانشجو به اداره آموزش مركز تسليم گردد و قبل از ثبت‌نام موافقت شوراي آموزشي مركز كتباً به وي ابلاغ شود.

انصراف از تحصيل        بازگشت

ماده 33: ترك تحصيل بدون كسب اجازه از مركز محل تحصيل انصراف از تحصيل محسوب مي‌شود و دانشجوي منصرف از تحصيل حق ادامه تحصيل ندارد.

تبصره:در موارد استثنايي كه دانشجو ترك تحصيل خود را موجه مي‌داند بايد دلايل آن را حداكثر تا زمان ثبت‌نام نيمسال تحصيلي بعد به مركز محل تحصيل خود ارائه دهد. در صورت تأييد موجه بودن ترك تحصيل توسط شوراي آموزشي مركز آن نيمسال تحصيلي كه دانشجو بدون اطلاع ترك تحصيل كرده است با پرداخت شهريه ثابت جزو مرخصي تحصيلي او محسوب مي‌شود.

ماده 34: دانشجويي كه بخواهد از تحصيل منصرف شود بايد درخواست انصراف خود را شخصاً و به طور كتبي به اداره آموزش مركز تسليم كند. اين دانشجو مجاز است فقط براي يك بار در فاصله يك ماه از تاريخ درخواست تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد. پس از انقضاي اين مهلت حكم انصراف از تحصيل او صادر شده و دانشجو پس از آن حق ادامه تحصيل در آن دوره را ندارد.

تبصره1: تحصيل مجدد دانشجوي منصرف از تحصيل از طريق آزمون سراسري يا دوره‌هاي فراگير بر اساس ضوابط مربوط امكان‌پذير است.

تبصره 2: دانشجوي منصرف از تحصيل موظف است به كليه تعهداتي كه در دوران تحصيل داشته است شخصاً عمل كند.

ضوابط انتقال        بازگشت

ماده 35: انتقال به معني تغيير محل تحصيل دانشجو از ديگر دانشگاه‌ها به دانشگاه ويا از يك مركز به مركز ديگر در همان رشته تحصيلي و همان مقطع تحصيلي است.

ماده 36: انتقال دانشجو به مراكز دانشگاه منوط به شرايط زير است:

1- ‌دانشجو شرايط ادامه تحصيل در مركز يا دانشگاه مبدأ را داشته باشد.

2-‌‌ دانشجو حداقل 24 واحد درسي را در مركز يا دانشگاه مبدأ با موفقيت گذرانده باشد.

3-‌ معدل كل دانشجو حداقل 12 باشد.

4-‌ نمره آزمون ورودي دانشجو از نمره آزمون پايين‌ترين فرد پذيرفته شده در همان رشته تحصيلي و در همان سال در مركز مقصد در سهميه مربوط كمتر نباشد. با انتقال دانشجو از مراكز دانشگاه به مراكز رديف بالاتر جدول رديف‌بندي مراكز دانشگاه، مركز مقصد موافق باشد.

تبصره1: انتقال دانشجو از دانشگاه به دوره‌هاي نيمه حضوري يا شبانه در ديگر دانشگاه‌ها و مؤسسه‌هاي آموزش عالي غير انتقاعي به شرط موافقت ديگر دانشگاه يا م‍ؤسسه مقصد و سازمان مركزي دانشگاه مجاز است.

تبصره 2: انتقال دانشجو از دانشگاه‌هاي غير دولتي كه دانشجو در آنها از طريق آزمون سراسري پذيرش نمي‌شود به دانشگاه ممنوع است.

تبصره3: انتقال دانشجو از ديگر دانشگاه‌ها و مراكز، منوط به مجري بودن مركز مقصد در رشته تحصيلي مورد تقاضا است و مركز مقصد در قبال عدم تطابق زماني ارائه درس‌ها با برنامه دانشجو مسؤوليتي ندارد.

تبصره 4: انتقال دانشجو از ديگر دانشگاه‌ها به دانشگاه با موافقت سازمان مركزي دانشگاه ميسر است.

تبصره 5:‌ در صورت موافقت با انتقال دانشجو كليه سوابق وي به مركز يا دانشگاه مقصد ارسال و ارتباط او با مركز يا دانشگاه مبدأ قطع مي‌شود.

تبصره 6: انتقال دانشجو منوط به گذراندن بيش از نصف واحدهاي درسي رشته تحصيلي وي در مركز مقصد مي‌باشد. بنابراين در هر شرايطي در انتقال كمتر از نصف واحدهاي گذرانده شده توسط دانشجو پذيرفته مي‌شود.

تبصره 7: شهريه دانشجوي منتقل شده از ديگر دانشگاه‌ها و مؤسسه‌هاي آموزش عالي به استثناي دانشجوي منتقل شده از دوره‌هاي روزانه دانشگاه‌هاي دولتي داخل كشور، برابر دانشجوي پذيرفته شده از طريق دوره‌هاي فراگير مي‌باشد.

تبصره 8: انتقال دانشجوي مركز برون مرزي پس از احراز شرايط و تبديل وضعيت از دانشپذيري به دانشجو امكان‌پذير است. در اين صورت مشمول مفاد اين ماده مي‌شود، و شهريه وي برابر دانشجوي پذيرفته شده از طريق دوره‌هاي فراگير مي‌باشد.

ماده 37: انتقال دانشجو با شرايط زير و با ارائه مدارك معتبر و مستند در اولويت انتقال قرار مي‌گيرد و معاف از شرايط بندهاي 2 و 4 ماده 37 است:

1-‌‌ سرپرست خانواده دانشجو شهيد، فوت يا معلول شود، به طوري كه وي به تشخيص مراجع قانوني، به عنوان كفيل خانواده شناخته شود و مجبور به انتقال به محل سكونت يا نزديكترين مركز به محل سكونت گردد.

2-‌‌دانشجو معلول شود، به نحوي كه به تشخيص شوراي آموزشي منطقه به طور مستقل قادر به ادامه زندگي نباشد.

3-‌‌دانشجو به دليل ازدواج رسمي ملزم به انتقال به محل تحصيل يا اشتغال همسر شود.

4-‌‌محل اشتغال دانشجو يا سرپرست قانوني او تغيير كند.

تبصره 1: هر يك از موارد مذكور در اين ماده بايد بعد از قبولي دانشجو در دانشگاه اتفاق افتاده باشد.

تبصره 2: براي كارمندان رسمي يا پيماني دولت، ارائه حكم اشتغال ضروري است. اگر دانشجو يا همسر وي اشتغال آزاد دارد، گواهي اشتغال و سكونت او بايد، به تأييد مراجع قانوني رسيده باشد.

تبصره 3: انتقال همسر و فرزندان اعضاي هيأت علمي به محل اشتغال آنان طبق ضوابط ويژه ابلاغي توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، انجام مي‌شود.

ماده 39: دانشجوي متقاضي انتقال بايد درخواست انتقال خود را با ذكر مورد، حداقل 6 هفته قبل از شروع نيمسال تحصيلي به ديگر دانشگاه يا مركز مبدأ تسليم كند.

ماده 40: دانشگاه در صورت موافقت با انتقال دانشجو، موظف است حداكثر ظرف يك هفته موافقت خود را همراه درخواست دانشجو و ريز نمرات وي به دانشگاه مقصد ارسال دارد.

در صورت اعلام نظر موافق ديگر دانشگاه مقصد در مدت حداقل دو هفته قبل از شروع ثبت‌نام، انتقال صورت مي‌گيرد. اين زمان‌بندي در مورد انتقال دانشجو بين دو مركز نيز بايد رعايت شود.

ماده 41: مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي انتقالي توسط ديگر دانشگاه يا مركز مقصد با رعايت تبصره 7 ماده 37 صادر مي‌شود. در مدارك صادر شده توسط دانشگاه تعداد واحدهاي درسي گذارنده شده توسط دانشجو و مجموع واحدهاي درسي در ديگر دانشگاه يا مركز مبدأ و نيز مركز مقصد، با ذكر ميانگين نمره‌هاي آنها قيد مي‌شود.

ماده 42: انتقال دانشجو در طول مدت تحصيل، در هر مقطع تحصيلي فقط براي يك بار مجاز است.

مهمان:         بازگشت

ماده 43: در مواردي كه دانشجو به طور موقت، مجبور به تغيير محل تحصيل خود باشد، مي‌تواند با موافقت مركز مبدأ و مقصد، به عنوان دانشجوي مهمان، به طور موقت، براي مدت معين، محل تحصيل خود را تغيير دهد.

ماده 44: مهمان شدن يك دانشجو در يك مركز، مشروط به اين است كه، دانشجو حداقل يك نيمسال تحصيلي خود را در يك دانشگاه يا مركز مبدأ گذارنده باشد.

ماده 45: مهمان شدن دانشجو براي گذراندن يك يا چند درس در ديگر دانشگاه‌هايي كه از طريق آزمون سراسري دانشجو مي‌پذيرد، با نظر شوراي آموزشي مركز و موافقت ديگر دانشگاه مقصد بلامانع است.

تبصره1: مهمان شدن دانشجو از ديگر دانشگاه‌ها(اعم ازدولتي و غير دولتي) با موافقت ديگر دانشگاه مبدأ و مركز مقصد بلامانع است.

تبصره2: مهمان شدن دانشجوي مركز برون مرزي براي گذراندن يك يا چند درس در يكي از دانشگاه‌هاي خارج از كشور مورد تأييد مركز برون‌مرزي بلامانع است.

ماده 46: هر دانشجو در هر رشته تحصيلي مي‌تواند كمتر از نصف كل واحدهاي درسي رشته تحصيلي را به صورت مهمان در مراكز ديگر بگذراند.

تبصره1: انتخاب واحد دانشجو، چه به صورت تك درس و يا نيمسال تحصيلي كامل، بايد به اطلاع اداره آموزش ديگر دانشگاه يا مركز مبدأ و طبق شرايط مركز مقصد باشد.

تبصره2: نمره‌هاي دانشجو در پايان نيمسال تحصيلي بايد از طريق مركز مقصد به مركز مبدأ گزارش و در پرونده دانشجو ضبط شود.

تغيير رشته         بازگشت

ماده 47: دانشجو در طول تحصيل در مقطع كارداني و كارشناسي مي‌تواند با داشتن شرايط زير و موافقت شوراي آموزشي مركز از يك رشته تحصيلي به رشته تحصيلي ديگر در همان گروه آزمايشي و در همان مركز تغيير رشته دهد:

1-‌‌داراي شرايط بندهاي 4،3،2،1 و تبصره 1 ماده 37 باشد.

2-‌‌ با توجه به حداكثر مدت مجاز تحصيل پس از تطبيق درسها و پذيرفتن واحدهاي درسي گذرانده شده طبق مفاد فصل يازدهم، امكان گذراندن واحدهاي درسي مورد نياز در رشته تحصيلي جديد را داشته باشد.

تبصره1: تغيير رشته دانشجوياني كه به دستگاه‌هاي اجرايي خاص تعهد دارند، با رعايت كليه شرايط اين ماده و اعلام موافقت دستگاه اجرايي ذيربط امكان‌پذير است.

تبصره 2: تغيير رشته‌هاي تحصيلي كه در ضوابط گزينش آنها شرايط خاص پيش‌بيني شده، اضافه بر رعايت كليه شرايط اين ماده موكول به احراز از شرايط مربوط نيز مي‌باشد.

تبصره 3: دانشجوي پذيرفته شده از طريق دوره‌هاي فراگير، اضافه بر رعايت كليه ضوابط اين ماده، به استثناي بندهاي 3،2 و 4 ماده 37 بايد درس‌هاي مرتبط با رشته تحصيلي مورد تقاضا در دوره دانشپذيري مربوط را با نمره حداقل 12 در يك نيمسال تحصيلي بگذراند. دانشجوي پذيرفته شده از طريق آزمون سراسري، در صورتي كه متقاضي تغيير رشته حتي اگر همراه با تغيير گروه آزمايشي باشد، نيز مي‌تواند از مزاياي اين تبصره استفاده كند. مفاد اين تبصره شامل رشته‌هاي تحصيلي است كه نيمسال دانشپذيري داشته‌اند يا دارند.

تبصره 4: دانشجو در هر يك از مقاطع تحصيلي، تنها يك بار مي‌تواند تغيير رشته دهد.

ماده 48: تغيير رشته در مقاطع تحصيلي هم سطح، يا از مقطع بالاتر (كارشناسي) به مقطع پايين‌تر(كارداني) امكان‌پذير است.

ماده 49: در صورت موافقت با تقاضاي تغيير رشته، دانشجو موظف است در اولين فرصت در رشته جديد ثبت‌نام كند و پس از ثبت‌نام، دانشجو حق بازگشت به رشته قبلي را ندارد.

تبصره: اقدام نكردن دانشجو به ثبت‌نام در رشته جديد در وقت معين به منزله انصراف از تغيير رشته تلقي مي‌شود.

ماده 50: تغيير رشته همزمان با انتقال، مشروط به آن است كه دانشجو شرايط انتقال و تغيير رشته را با هم داشته باشد.

ماده 51: متقاضي تغيير رشته بايد درخواست خود را همراه مدارك لازم حداقل شش هفته پيش از شروع نيمسال تحصيلي به ديگر دانشگاه و مركز محل تحصيل خود تسليم كند.

ماده 52: در تغيير رشته كه همراه با تغيير مقطع تحصيلي از كارشناسي به كارداني است، حداكثر مدت مجاز تحصيل بر مبناي دوره كارداني محاسبه مي‌شود.

پذيرش واحدهاي درسي

ماده 53: معادل‌سازي و پذيرش درسهاي گذرانده شده توسط دانشجو كه مهمان شده، منتقل شده، تغيير رشته تحصيلي داده و يا مجدداً دانشجو شده است مشروط به شرايط زير است.

1-‌واحدهاي درسي در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي گذرانده شده باشد.

2-‌‌دانشجو به عنوان دانشجوي رسمي در دوره‌هاي رسمي واحدهاي درسي را اخذ كرده باشد.

3-‌‌محتواي آموزشي درسهاي گذرانده شده قبلي با هشتاد درصد محتواي درس مشابه در رشته تحصيلي فعلي به تشخيص گروه آموزشي مربوط مطابقت داشته باشد.

4-‌‌ نمره‌هاي دانشجو در هر درس حداقل 14 در معيار صفر تا بيست معادل آن در ساير معيارها باشد.

5-‌‌مجموع واحدهاي درسي پذيرفته شده كمتر از پنجاه‌درصد مجموع واحدهاي رشته تحصيلي فعلي باشد.

تبصره1: در صورتي كه تعداد واحد درس پذيرفته شده موضوع بند 3 مساوي تعداد واحد درس گذرانده شده نباشد، تعداد واحد كمتر براي درس پذيرفته محسوب مي‌شود. اگر تعداد واحد محسوب شده كمتر از تعداد واحد درس جايگزين شده در رشته تحصيلي فعلي باشد در اين صورت دانشجو موظف است با گذراندن درس‌هاي انتخابي به تشخيص گروه آزمايشي مربوط به اين كمبود را جبران كند.

تبصره 2: تمام نمره‌هاي درسي دانشجو در دانشگاه مبدأ اعم از قبولي يا مردودي و سوابق آموزشي عيناً در پرونده دانشجو ثبت مي‌شود.

تبصره 3: نمره‌هاي درسهاي پذيرفته شده در ميانگين كل دانشجو محسوب مي‌شود.

تبصره 4: با انتقال دانشجو از يك مركز به مركز ديگر هيچ تغييري در كارنامه دانشجو از نظر پذيرش نمره‌هاي درسي ايجاد نمي‌شود.

تبصره 5: دانشجوي مركز برون‌مرزي پس از شركت در آزمون جامع كليه درس‌هاي گذرانده شده و كسب حداقل نمره 10 در هر درس و كسب ميانگين كل حداقل 12 مشمول تبصره 2 مي‌شود.

تبصره 6: معادل‌سازي و پذيرش واحدهاي درسي گذرانده شده دانشجو در دانشگاه يا در دوره‌هاي روزانه ساير دانشگاه‌هاي دولتي، مشروط به اينكه دانشجو حداقل نمره 12 در آنها كسب كرده باشد از شرط بند 4 معاف است.

تبصره 8: معادل‌سازي و پذيرش كليه درس‌هاي دانشجويي كه قبلاً اين درسها را در دانشگاه گذرانده است و مجدداً در اين دانشگاه پذيرفته شود، از شرط بندهاي 2 و 5 معاف است.

تبصره 9: دانشجو مي‌تواند در آزمون پايان نيمسال تحصيلي كليه درسهايي كه قبلاً آنها را با موفقيت گذرانده ولي شرط بند 4 را احراز نكرده است شركت كند. ثبت‌نام براي آزمون اين درسها الزامي است، ليكن تعداد واحدهاي اين درسها جزو حداكثر واحد انتخابي مجاز موضوع ماده 12 در نيمسال محسوب نمي‌شود.

تبصره 10: به ازاي هر 15 واحد از درسهاي پذيرفته شده، يك نيمسال تحصيلي از حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو كاسته مي‌شود.

تبصره 11: پذيرفته شده جديد حداكثر تا پايان اولين نيمسال تحصيلي بعد از پذيرش، موظف به ارائه ريز نمره‌هاي تأييد شده واحدهايي است كه تقاضاي كتبي خود را براي تطبيق آنها ارائه كرده است. فرصت مذكور تمديد نمي‌شود.

 


فراغت از تحصيل        بازگشت

ماده 54: دانشجويي كه كليه واحدهاي درسي يكي از دوره هاي كارداني، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي پيوسته را طبق برنامه مصوب و بر اساس مقررات اين آيين‌نامه با موفقيت گذرانده باشد، دانش‌آموخته آن دوره شناخته مي‌شود.

تبصره 1: آخرين نيمسال تحصيلي دانشجو آن نيمسال تحصيلي است كه آخرين نمره درسي وي به آموزش مركز تحويل داده مي‌شود.

تبصره 2: گواهينامه يا مدرك فراغت از تحصيل دانشجويي كه در نيمسال پاييز، نيمسال بهار يا ترم تابستان دانش آموخته مي‌شود، به ترتيب در سي‌ام بهمن‌ماه، سي‌ام تيرماه و يا سي‌ام شهريورماه سال مربوط صادر مي‌شود.

ماده 55: ميانگين كل دانشجو در پايان دوره تحصيل، بايد حداقل 12 باشد تا با رعايت ساير ضوابط، واجد شرايط اعطاي مدرك كارداني يا مدرك( دانشنامه) كارشناسي در رشته تحصيلي مربوط شناخته شود.

تبصره 2: در صورتي كه ميانگين نمره‌هاي دانشجو از دوازده كمتر باشد، چنانچه از نظر سنوات تحصيلي منعي نداشته باشد، حسب مورد مي‌تواند حداكثر تا 10 واحد درسي در يك نيمسال تحصيلي در دوره كارداني و تا 20 واحد درسي در يك نيمسال تحصيلي در دوره كارشناسي از درسهايي را كه با نمره كمتر از 12 گذارنده است، با پرداخت شهريه دوره‌هاي فراگير مجدداً انتخاب و آن درسها را تكرار كند تا ميانگين كل خود را جبران كند. در اين صورت نمره‌هاي درس‌هاي تكراري علاوه بر نمره‌هاي قبلي، در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين كل وي محسوب مي‌شود.

ماده 56: دانشجوي دوره كارشناسي كه طبق مقررات و آيين‌نامه آموزشي و يا به دلايلي ادامه تحصيل او ميسر نباشد و يا خود مايل به ادامه تحصيل نباشد، و يا انصراف قطعي دهد، و يا نتواند و نخواهد از مقررات مذكور در ماده 55 استفاده كند و يا علي‌رغم استفاده آن نتواند كمبود ميانگين كل نمره‌هاي خود را جبران كند، اگر حداقل 70 واحد درسي مصوب دوره را با نمره قبولي گذرانده باشد؛ مي‌تواند مدرك كارداني را در همان رشته تحصيلي دريافت كند. لازم به ذكر است، مفاد اين ماده مشمول دانشجويي كه در دوره كارداني پذيرفته شده است نمي‌شود.

ماده 57: دانشجويي كه نمره كل وي در پايان دوره تحصيلي 10 و كمتر از 12 باشد، گواهينامه پايان دوره را بدون عنوان كارشناسي و با ذكر ميانگين كل دريافت مي‌كند.

ماده 58: اگر دانشجويي دوره كارشناسي از تحصيل منصرف يا اخراج شود، يا نتواند مدرك موضوع ماده 56 را دريافت كند، و همچنين دانشجوي دوره كارداني از تحصيل منصرف يا اخراج شود و يا نتواند مدركت موضوع بند ماده 55 را دريافت كند گواهي تعداد واحدهاي اخذ شده و قبول شده با ذكر ميانگين كل و قيد وضعيت وي كه منجر به خاتمه تحصيلات شده و دانش‌آموخته نشده است را مي‌تواند درخواست كند.

ماده 59: كليه ضوابط، مقررات و آيين‌نامه‌هاي مغاير با اين آيين‌نامه لغو مي‌شود و كليه دانشجويان فعلي دانشگاه نيز مشمول مفاد اين آيين‌نامه مي‌شوند.

 كر مهم:

انتقال، تغيير رشته و مهمان شدن دانشجو در صورت داشتن كليه شرايط ملزم به

موافقت شوراي آموزش مركز مي‌باشد.